Varna Yapı

YALITIM SİSTEMLERİ UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.

- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Subasman Profilinin Yerleştirilmesi

İpinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek, kullanılan yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilen subasman profili, en fazla 50 cm aralıklarla subasman profili montaj seti yardımı ile yüzeye sabitlenir. Ayrıca, duvar ile subasman profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plastik takozlar kullanılabilir. En yüksek sistem güvencesi ve maksimum ısı yalıtımı. Köşe bağlantıları ise, subasman profillerinin köşeye uygun olarak açılı kesilmesiyle oluşturulur.

Isı Yalıtım Levhalarının Döşenmesi

Yapıştırma Harcının Hazırlanması

Çimento esaslı yapıştırma harçları, 25 kg'lık torbaya ortalama 6 lt kadar su eklenerek düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp, uygulamaya hazır hale getirilir.

Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 3 saattir. lsı Yalıtım Levhaları'nın yapıştırılmasında, uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğüne göre iki farklı metod kullanılabilir.

Noktasal Yapıştırma Metodu

Çimento esaslı ısı yalıtım levhalarının yapıştırma harçları, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan en az 5 mm kalmasına dikkat edilerek levha kenarlarına çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme 3 büyük parça harç noktasal olarak uygulanır. Yapıştıma işlemi sonrası, ısı yalıtım levhası yüzey alanının en az °/o40'ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Dişli Mala Metodu

Uygulama yapılacak yüzeyin çok düzgün olması ve cephede kaçıklık olmaması hallerinde çimento esaslı ısı yalıtım yapıştırma harçları, dişli çelik mala yardımıyla yüzeye veya ısı yılıtım levhasına tamamen yayılarak yapıştırma işlemi yapılabilir. Her iki yapıştırma metodunda da ısı köprüsü oluşumunun önlenmesi amacıyla levha derzlerine yapıştırıcı taşırılmamasına dikkat edilmelidir.

lsı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi

lsı yalıtım levhaları duvarın alt kısmndan başlanarak yukarı doğru aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Hasarlı levhalar kullanılmamalı, kenarları aşınmış levhalar ise uygulama öncesinde törpüleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Yapıştırıcı uygulandıktan sonra yalıtım levhaları, duvar yüzeyine bitiştirilerek yerleştirilir. Yerleştirme esnasında, levhalar arasında mümkün olduğunca boşluk bırakılmamalıdır. İnce boşluklar ısı yalıtım bandı veya köpük kullanılarak doldurulmalı, 4mm'den daha büyük aralıklar mutlaka aynı tip ısı yalıtım malzemesi kullanılarak kapatılmalıdır.

Şaşırtma için köşelerde sadece tüm ve yarım levhalar kullanılmalı, şaşırtma ayarı için gerekebilecek yarımdan küçük parçaların köşelere denk gelmemesine dikkat edilmelidir. Yüzey dışına çıkan Ievhaların kenarları yapıştırıcı kuruduktan sonra düzeltilmelidir. Balkon altı, Iento vb. bina çıkmalarında yatay ısı yalıtım levhaları, ona dik gelen ısı yalıtım levhası ile örtülecek şekilde yerleştirilmelidir. EPS ile yapılan uygulamalarda toleranslar dahilindeki yüzey taşmaları törpülenmelidir.

Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken yüzeydeki pencere vb. boşluklara dikkat edilmelidir. Bu bölümler çatlamaya karşı riskli bölgeler olduğundan ısı yalıtım levhaları tam levhadan L şeklinde kesilmek sureti ile köşe çıkartılarak yerleştirilmelidir.

Pencere ve kapılarda, ısı yalıtım levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilmeli, yapıştırıcı kuruduktan sonra ısı yalıtım sistemi ile kapı pencere kasası arasına kapı pencere profili ya da ısı yalıtım bandı yerleştirildikten sonra fazlalıklar kesilmelidir.

Varna Yapı Isı Yalıtımı

Yalıtım Levhalanın Dübellenmesi

Dübel Sayısı

Dübellemenin amacı sistemin rüzgar ve türbülans etkilerinden zarar görmesini engellemektir. Genellikle, uygulamalarda kullanılacak dübel sayısı 6 dübel/mz esas alınarak hesaplanır. Ancak m2 başına kullanılması gereken ideal dübel sayısını bina yüksekliği ve çevre koşulları belirlemelidir. Özellikle bina kenarlarında, rüzgarın kuvvetinden dolayı kullanılacak dübel sayısı önem taşır. Binanın cephe yüksekliği genişliğinden büyükse, kenar alanı genişliğin %10'u olarak hesaplanır. Eğer yükseklik genişlikten küçük veya aynıysa, kenar alanı yüksekliğin %10’u olarak hesaplanır. En yüksek sistem güvencesi ve maksimum ısı yalıtımı Dış Cephe Yalıtım Sistemi Uygulama Detayları

Varna Yapı Isı Yalıtımı

Dübel Şeması

Dübeller yerleştirilirken en çok tercih edilen yöntem, ısı yalıtım levhanın ortasında ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde dübellerin yerleştirilmesidir. Bir diğer yöntem ise her levhaya üçer dübel yerleştirilmesidir. Dübeller yerleştirilirken levha kenarlarından 5'er cm kadar mesafe bırakılmalıdır. Ayrıca kenar alanlarında uygulama; köşelerden yatayda en fazla 40 cm, dübeller arasında yukarıdan aşağıya ise 25 cm olacak şekilde gerçekleştirilmelidir (Değişebilecek kenar alanılarına göre dübel yerleşimlen değişebilir). Pencere kenarlarında ise dübelleme, levhaların yüzeyden kopma riskini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

Dübelleme

Dübellerne, yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra, yüzeyde çıkıntı yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Dübelleme; işlemine geçiş süresi 20°C ortam sıcakıIığında 24 saattir. Kullanılacak dübel seçimi ve açılması gerekli derinliğin tespiti, uygulamanın yapılacağı duvarın özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Bina Köşelerinin Oluşturulması ve Köşe Profili Uygulaması

Dış cephe yalıtım uygulamalarında, köşelerin çatlama riski en yüksek olan ve aynı zamanda mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerden olması nedeniyle köşe profilleri kulIanılmalıdır.

Isı yalıtım sisteminde, filesiz alüminyum ve kendinden fileli alüminyum ve PVC olmak üzere iki çeşit köşe profili bulunmaktadır. Kendinden fileli profilleri kullanmak işçilik ve zamandan kazandırdığı gibi, yanlış uygulama riskini de en aza indirmektedir.

Filesiz Alüminyum Köşe Profili Uygulaması

Alüminyum köşe profilleri köşelere çimento esaslı yüzey sıvası sürülerek yerleştirilir ve üzerine donatı filesi köşelerden en az 20 cm dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi en az 10 cm bu uygulamanın üzerine bindirilir.

Kendinden Fileli Köşe Profili Uygulaması

Kendinden fileli köşe profilleri yüzeye yerleştirilirken, köşe profilinin genişliğinde ince bir kat köşelere çekilerek profil üzerine yerleştirilir ve şekilde belirtildiği gibi üzerine donatı filesi uygulanır.

Varna Yapı Isı Yalıtımı

Damlalıklı Köşe Profillerinin Yerleştirilmesi

Damlalıklı köşe profilleri, köşelere ısı yalıtım harcı yardımıyla sabitlenir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir. Yerleştirme sırasında profilin terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.

Dilatasyon profillerinin yerleştirilmesi

Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalı, bu bölümlerde dilatasyon profilleri kullanılmalıdır.

Dilatasyon derzinin iki yanına ince bir kat ısı yalıtım harcı uygulanır, profil yerleştirilir ve donatı filesi dilatasyon profili uygulama detayında gösterildiği gibi fileli kısımların üzerine binecek şekilde uygulanır. Dilatasyon profillerinin ek yerlerinde, yukarıdaki profil üstte kalacak şekilde en az 10 cm birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

Fuga profillerinin yerleştirilmesi

Isı yalıtım levhaları, aralarında arzu edilen derz boyutu kadar boşluk bırakılarak döşenir. Derzin arkada kalan bölümüne, ısı yalıtımın sürekliliğini saglamak amacğyla, uygun boyuttaki ısı yalıtım bandı yerleştirilir. Yalıtım bandı uygulamasından sonra derz aralarına fuga profilleri yapıştırıcı yardımıyla yerleştirilir. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarlarının üzerlerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Profillerin terazisinde ve özellikle köşelerde gönyesinde olmasına dikkat edilmelidir.

Kapı ve Pencere Profillerinin Yerleştirilmesi

Kapı veya pencere kasası ile ısı yalıtım levhasının arasına kapı pencere profili uygulama detayında gösterildiği şekilde yerleştirilir. Profilin fileli kısmı ısı yalıtım harcı yardımıyla duvara sabitlenir. Son kat uygulama sonrasında koruyucu kağıt bant çıkarılıp, temiz bir yüzey elde edilebileceği gibi, kağıt bandın yapışık olduğu PVC kolayca kırılarak profilden tamamen koparılabilir.

Sıva ve Donatı Filesi Uygulaması

Isı yalıtım levhaIarının yapıştırma ve dübellenmesi işlemlerinden sonra yüzey sıvası uygulamasına geçilir. Uygulama için ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan çimento esaslı yüzey sıvası ısı yalıtım yapıştırıcı 25 kg'lık bir torbaya ortalama 6 lt su eklenerek düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika inlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 3 saattir.

Yüzey sıvasının uygulama kalınlığı her bir katta en fazla 2 mm olmalı, toplam iki katta 4 mm'yi geçmemelidir. Donatı filesi, henüz kurumamış olan ilk kat mantolama yüzey sıvasının üzerine, yukarıdan aşağıya doğru bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım Ievhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Varna Yapı Isı Yalıtımı
 

Birleşim yerlerinde donatı filesi, her zaman 10 cm üst üste bindirilerek uygulanmalıdır.

Filesiz köşe profili kullanılması halinde köşelerde donatı filesi en az 10-20 cm döndürülmelidir. Kapı ve pencere köşelerinde ise ikinci bir kat donatı filesi ayrıca çapraz olarak yerleştirilir. İkinci kat sıva uygulamasına en az 3-4 saat (20°C ortam sıcaklığında) sonra geçilmelidir. Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.

Dekoratif Dış Cephe Profillerinin Yerleştirilmesi

Çimento esaslı ısı yalıtım yapıştırıcısı, ince dişli bir mala ile dekoratif dış cephe profillerinin arkasına sürülür ve profiller yüzeye sabitlenir. Birleşim yerleri elastik tesviye macunu ile düzeltilir. Üzeri saçak vb, şekilde kapalı olmayan bölümlerde, profillerin sadece üst kısımlarına ince bir tabaka silikon uygulaması önerilir. Arzu edildiği takdirde profillerin üzerleri dış cepheler için uygun bir boya ile boyanabilir.

Son Kat Kaplama Uygulaması

Son kat kaplama uygulamasına, yüzey sıvası tamamlandıktan en az yedi gün sonra geçilmelidir. Son kat kaplama işlemi tavsiye edilen uygulama şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

HIZLI TEKLİF AL