Varna Yapı

İzoder

Isı Su ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İZODER, 1993 yılı Haziran ayında, Mehmet Ecvet Binyıldız, Orhan Turan, Korhan lflıkel, Metin Yılmazer, Mehmet Dinçer Erdoğan, Bülent Kıraç, Mehmet Özcan tarafından, yalıtım bilincini yurt çapında yaygınlafltırmak amacıyla kurulmufltur. İZODER lsı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, "yalıtım" konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütüdür.

İzoder - Isı Su ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İzoder'in Amacı

ISI YALITIMI konusunda ülke çapında enerji ve döviz tasarrufu sağlanması Ses yalıtımı konularında yetkililerin ve toplumun dikkatini çekmekıve gerekli önlemlerin nasıl alınabileceğini göstermek, bu suretle insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak

SU YALITIMI konusunda uygulamaların teknik kurallara uygun olarak yapılmasını temin etmek, insanların daha konforlu ve sağlıklı mahallerde yaflama ve çalıflmalarının temini için kalıcı çözümler getirmek

YANGIN YALITIMI konusunda sek- törün ve halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli duyarlılığı sağlamak

Son teknolojik geliflmeleri üyelerimize bildirerek onları teknik konularda bilinçlendirmek. Yalıtım bilincinin geliflimini sağlayarak çevre kirliliğini önlemek, Seminerler, yayınlar, ve diğer aktivitelerle yalıtım konusunda bilgi kaynağı olmak

Yalıtımı ilgilendiren her konuda ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gibi konularda resmi makamlarla diyalog halinde olup ülkemizde yalıtımın çağdafl ülkeler seviyesine getirilmesi için her türlü çaba ve katkıyı koymak,

Şartnamelerı

Kurallar gelifltirip yalıtımın kalite performansını gelifltirmek, Ortak konulardaki amaçlara ulaflmak için diğer sektör grupları (üniversiteler, vakıf ve dernekler, müteahhitler, kamu kuruluflları, vb.) ile iflbirliği yapmak, Sektörün görüfllerinin kamu kurum ve kuruluflları nezdinde temsilcisi olmak, ilim adamları ve öğretim üyeleri ile iflbirliği yaparak kamuoyunu yalıtım konusunda bilinçlendirmek, İZODER'in ana amaçları olarak ifade edilebilir.

Varna Yapı İzoder Üyesidir...

HIZLI TEKLİF AL