Varna Yapı

Enerji Kimlik Belgesi

Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performansı sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G'ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan bınaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, isıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

Enerji Kimlik Belgesi uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. Maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların  (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Bina Enerji Performans Yönetmeliği'ne uygun olarak bep-TR yazılımı üzerinden düzenlenen enerji kimlik belgeleri için, mantolama uygulaması başlamadan önce konutlarınızın mevcut profili çıkarılır ve uygulama sonrasında tercih edeceğiniz yalıtım sistemi doğrultusunda hangi enerji verimlilik sınıfında yer alacağı belirtilir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

Ayrıca Enerji Kimlik Belgesi binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik bir uygulama yapıldığı takdirde yönetmeliğe uygun olarak yeniden düzenlenir.

Türkiye'nin Tüm illeri için Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi

Türkiye’de kullanılan karbon kökenli yakıtların çoğu dışarıdan ithal edilmektedir. Üretilen enerjinin büyük bir kısmı ısıtma enerjisi olarak kullanılmaktadır. Bu durum, yakıt fiyatlarının yüksek olduğu ülkemizde binalara yalıtım yapılmasının önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada ömür maliyet analizi yöntemi kullanılarak, 81 il için dıştan yalıtımlı bir duvar modelinin iki farklı yakıt türü (doğalgaz, ithal kömür) ve beş farklı yalıtım malzemesi (taş yünü, cam yünü, XPS, EPS ve poliüretan) için optimum yalıtım kalınlığı, geri ödeme süreleri ve tasarruf miktarları hesaplanmıştır.

Ülkemizin enerji kaynaklarının sınırlı ve dışa bağımlı olması nedeniyle özellikle enerjinin yoğun olarak tüketildiği ve ısı kayıplarının çok olduğu konut sektöründe enerjinin korunumu ve verimli kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye'deki tüm iller için ısıtma sezonunda enerji maliyet ve tasarrufları dikkate alınarak optimum yalıtım kalınlığı hesaplanmıştır. Dört iklim bölgesinden seçilen İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum
şehirlerinin verileri tablo ve grafiklerle kıyaslanmıştır. Duvar tipine: yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayılarına ve bölgelerin DG sayılarına bağlı olarak gerekli yalıtım kalınlıkları belirlenmiştir.
Termal kamera, kızılötesi dalga boyu spektrumunda, ekipmanla doğrudan temas gerçekleştirmeksizin sıcaklık modellerini algılayan bir cihazdır. Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiye göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Termal görüntüleyiciler çıplak gözle tespit edilmeyen, ancak ciddi sonuçlara yol açabilen küçük problemleri net olarak görmemizi sağlar. Termal kameralar ısı yalıtım sektöründe dış cephe ve çatılarda oluşan hava akımı veya rutubet kaynaklı sorunları tespit etmek adına kullanılmakta ve ısı yalıtımına ihtiyaç duyulan bölgeler doğru şekilde belirlenmektedir. Mevcut yapıda ısı yalıtım ve ısı sorunlarının saptanmasında kullanılan yardımcı araçlardır. Kızılötesi görüntüleme yapabilen termal kameralar sayesinde konutların ısı yalıtımı kusurlu yerlerinde yaşanan ısı kaçakları görüntülene bilmektedir.

Çözüm ortağınız olarak VARNA YAPI'yı seçtiğinizde sözleşme aşamasında binanın görüntüleri termal kamera yardımı ile çekilecek ve uygulama öncesi ısı kayıpları görüntüler halinde tespit edilecektir.

Benzer bir uygulama ısı yalıtım, mantolama uygulaması bittikten sonra termal kamera yardımı ile binanız tekrar görüntülenecek, yalıtımlı hali ile engellenen ısı kayıpları tarafınıza termal görselleri eşliğinde rapor olarak sunulacaktır. Mümkün olan her konuda sizlere yardımcı oluyoruz ve sizlerle birlikte, sahada kullanılan ürünlerinin en kaliteli şekilde uygulanmasına destek oluyoruz.

Konutlarda Isı Kaçakları Nerelerde Olur?

- Dış duvarlar
- Çatılar
- Bodrum döşemeler
- Bodrum tavanları
- Balkonlar
- Pencereler
- Kapılar
 

HIZLI TEKLİF AL